இயக்குநரிடம் கூட்டமர்வின் போது விவாதிக்கப்படும் பொருள்களின் தொகுப்பு

நமது துறை இயக்குநரிடம் கூட்டமர்வின் போது விவாதிக்கப்படும் பொருள்களின் தொகுப்பு. படிக்க இதை சொடுக்கவும்

No comments:

Post a Comment

Members are requested to post messages with name , address and mobile number